Huishoudelijk reglement

Volkstuinen Dentgenbach Kerkrade

Artikel 1:

Ieder lid van de vereniging dient minstens 18 jaar te zijn.

Artikel 2:

a: Voor de toetreding als lid van de vereniging wordt het reglement ter beschikking gesteld.
b: Indien de kandidaat aangeeft zich te houden aan de bepalingen zoals opgenomen in het reglement, kan hij als lid worden geaccepteerd.
c: Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal een (1)
jaar en wordt indien geen opzegging vóór 14 oktober is ontvangen
automatisch jaarlijks verlengd.
d: Bij het aangaan van het lidmaatschap is het nieuwe lid een waarborgsom
verschuldigd die jaarlijks bij de algemene ledenvergadering door het bestuur
wordt vastgesteld, afhankelijk van de grootte van de ter beschikking gestelde
tuin.
e: Toewijzing van een tuin geschiedt door het bestuur.

Artikel 3:

a: Het lid dient de ter beschikking gestelde tuin te aanvaarden in de staat waarop deze door het bestuur wordt aangeboden (toegewezen).
b: Bij het aanvaarden van het lidmaatschap is men verplicht de reglementen en de besluiten van het bestuur op te volgen.
c: Het gehele jaar dient de tuin onkruidvrij te zijn zodat geen uitwas van onkruidzaad kan plaatsvinden.
d: Ieder lid heeft de verplichting zijn ter beschikking gestelde tuin goed te onderhouden. Hierbij behoort ook het regelmatig bezoeken van zijn tuin zodat mogelijke overlast door o.a. onkruid aan overige tuinen in een vroegtijdig stadium door maatregelen kan worden voorkomen.
e: Het lid is verplicht, indien deze voor een langere periode (2 maanden) de tuin niet kan onderhouden, dit te melden aan het bestuur. Het lid dient er gedurende die periode zelf voor te zorgen dat het onderhoud van de tuin op behoorlijke wijze geschiedt. De personen (familie) die de tuin in die periode zullen onderhouden, worden aan het bestuur gemeld. Gedurende deze periode dienen deze personen de aanwijzingen van het bestuur op te volgen en de bepalingen in het reglement te respecteren.
f: Het in gebruik afstaan of ruilen van een tuin is niet toegestaan zonder dat hiervoor goedkeuring is verkregen van het bestuur.
g: Het planten van hoog opgaand geboomte (hoger dan 1,50 m) is in principe niet toegestaan. In twijfelgevallen is het raadzaam vóór de aanplant overleg te voeren met het bestuur.
h: Het planten van laagstamfruit is in principe toegestaan, ook hier is het aan te bevelen met het bestuur op voorhand te overleggen.

Artikel 4:

a: De contributie inclusief de huurpenningen en de eventuele andere bijdragen worden op voorstel van het bestuur in een jaarlijks te houden vergadering vastgelegd. Het in de vergadering vastgestelde bedrag moet bij vooruitbetaling worden voldaan aan de penningmeester of aan degene die hem vervangt. Het bestuur draagt er zorg voor dat ieder lid tijdig op de hoogte gesteld wordt van de wijze waarop de betaling dient te geschieden.

Artikel 5:

Het lidmaatschap eindigt door:
a: Schriftelijk bedanken bij de secretaris of dagelijks bestuur.
b: Overlijden.
c: Royement (vervallen lidmaatschap) door het bestuur.

Artikel 6:

a: Bij beëindiging van het lidmaatschap zoals genoemd in artikel 5 dient de tuin binnen 14 dagen in goed verzorgde staat te worden achtergelaten. Na beoordeling door het bestuur zal, indien een waarborgsom bij de aanvang van het lidmaatschap is betaald, deze waarborgsom afhankelijk van de staat van de tuin in zijn geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald.
b: Niet verwijderde eigendommen kunnen na het verstrijken van deze termijn door het bestuur op kosten van het vertrekkend lid worden verwijderd of zullen in mindering worden gebracht van de terug te betalen waarborgsom.
c: De reeds betaalde bedragen zoals vermeld in artikel 4 zullen bij een voortijdige beëindiging niet worden terugbetaald.
d: Indien opzegging niet vóór 14 oktober is geschied, blijft voor het jaar de vastgestelde contributie nog verschuldigd.

Artikel 7:

a: Leden die handelen in strijd met het reglement of de besluiten van het bestuur, kunnen door het bestuur als lid worden geroyeerd.
b: Dit royement zal (indien noodzakelijk direct mondeling) schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 8:

a: Het tuinderscomplex is in principe toegankelijk 1 uur vóór zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang.
b: Het complex dient via de gebruikelijke ingangen te worden betreden.
c: Het is niet toegestaan zich in kennelijke staat van dronkenschap op het complex te bevinden.
d: Personen die niet onder begeleiding staan van een lid van de vereniging kunnen worden verwijderd.
e: Het lid is aansprakelijk voor de onder zijn begeleiding staande personen.

Artikel 9:

a: Ieder lid dient het deel van het openbare pad dat zich naast of voor zijn ter beschikking gestelde tuin bevindt vrij te houden van onkruid.
b: Ieder lid dient de ter beschikking gestelde tuin opgeruimd te houden.

Artikel 10:

Het lid is vrij de tuin naar eigen keuze te betegelen echter met inachtneming van de door het bestuur gewenste gedragslijnen inzake wisselteelt, de wettelijke bepalingen inzake aardappelmoeheid en de door de overheid verboden gewassen (bijv. Cannabis).
Het bestuur zal er met name erop toezien dat bij het poten van aardappelen de wettelijk vereiste kwaliteit pootaardappel wordt gebruikt.
Ook heeft het lid toe te staan dat het aardappelgewas op het gehele complex volgens de richtlijnen van de overheid door via het bestuur aangestelde personen collectief zal worden bespoten.
Het is, gelet op het bovenstaande, derhalve niet toegestaan dat direct te gebruiken groenten naast de aardappelen worden geteeld. Indien ziektes worden geconstateerd, dienen direct de aanwijzingen van het bestuur te worden opgevolgd. Bij de leden die deze aanwijzingen niet opvolgen, zullen passende maatregelen worden genomen.

Artikel 11:

Het is niet toegestaan:
a: Chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken zonder goedkeuring van het bestuur.
b: Aftakkingen en aansluitingen te maken op de waterleiding.
c: De tuin te besproeien met behulp van een aansluiting op het waterleidingnet.
d: Zonder toestemming van de betreffende tuinder diens tuin te betreden.
e: Buiten de tuin vuil en afval te storten.
f: Zonder toestemming van het bestuur afrasteringen te verbreken of te verplaatsen.
g: De tuin als opslagplaats te gebruiken.

Artikel 12:

a: Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal leden van tenminste vijf.
b: De leden van het bestuur worden op de jaarvergadering gekozen voor een periode van 4 jaar.
c: De leden kiezen in de ledenvergadering uit hun midden een voorzitter telkens voor een periode van een (1) jaar.
d: In overleg met de voorzitter worden de overige functies in een bestuursvergadering verdeeld.
e: De secretaris stelt voor een aftredingsschema op om te voorkomen dat het bestuur in zijn geheel na 4 jaar moet aftreden.
f: Een tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger aan de beurt van aftreden was.

Artikel 13:

a: Ieder bestuurslid is gehouden binnen 3 weken na zijn aftreden alle, vanwege zijn functie, onder beheer staande bescheiden en materialen van de Volkstuinen aan zijn opvolger over te dragen.
b: Hij verschaft zijn opvolger ieder gewenste informatie over de dan lopende zaken.

Artikel 14:

a: De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen, hij kan voor overleg met het bestuur de vergadering schorsen en verdagen, deze vergadering moet binnen 3 dagen na schorsing worden hervat.
b: Het bestuur ziet op een juiste naleving van de reglementen van de Volkstuinen toe.
c: De voorzitter is de woordvoerder van elke officiële vertegenwoordiging van de vereniging, bij verhindering wijst hij een plaatsvervanger aan.
d: Het dagelijks bestuur ondertekent alle uitgaande stukken van de Volkstuinen.

Artikel 15:

a: De secretaris voert de correspondentie, namens het bestuur.
b: Bij hem berust de zorg voor het archief, waarin alle van belang zijnde stukken en afschriften van de door hem gevoerde correspondentie worden bewaard.
c: Hij schrijft, in overleg met de voorzitter, vergaderingen uit.
d: Hij houdt aantekening van alle in vergadering genomen besluiten en van in- en afschrijvingen van huurders.
e: Hij geeft op de huurdersvergadering een verslag van zijn bevindingen over de afgelopen periode.

Artikel 16:

a: De penningmeester beheert alle financiën van de vereniging.
b: Hij zorgt voor het innen der huren en eventuele overige verschuldigde bedragen en verrichte betalingen.
c: Hij draagt er zorg voor dat van alle financiële transacties bewijsstukken kunnen worden overlegd.
d: Hij draagt zorg voor een tijdige betaling van de door de vereniging aangegane financiële verplichtingen.
e: Hij brengt het bestuur tijdig op de hoogte indien een of meer huurders hun bijdragen niet op tijd hebben voldaan.
f: De gelden, niet nodig voor directe betalingen, worden op een bank gezet op naam van de vereniging.
g: Eventuele baten door rente enz. vloeien in de kas van de vereniging.
h: Op de bestuursvergadering brengt hij verslag uit van zijn financieel beheer.
i: Tijdens deze huurdervergadering presenteert hij tevens de begroting van het komende jaar.

Artikel 17:

Iedere functionaris in het bestuur heeft een tweede bestuurslid dat hem bij ontstentenis vervangt.

Artikel 18:

a: Een bestuurslid kan tussentijds door een meerderheid van het bestuur worden geschorst, indien de belangen van de Volkstuinen door hem niet naar behoren worden behartigd.
b: Over schorsing van een bestuurder wordt niet gestemd voordat de te schorsen bestuurder de gelegenheid heeft gehad zich ter vergadering te verdedigen.
c: De te schorsen bestuurder heeft tijdens de stemming geen stem, indien de stemmen staken heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

Artikel 19:

a: Tenminste eenmaal per jaar, bij voorkeur in de maand november, wordt een algemene ledenvergadering gehouden.
b: Op deze vergadering worden door het bestuur en de eventuele commissies verslagen uitgebracht over de verrichtingen in het afgelopen jaar.
c: Tevens worden de leden van de diverse commissies benoemd.
d: De besluiten van de ledenvergadering zijn bindend voor alle leden.

Artikel 20:

a: Ter controle van het financiële beheer wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering uit de leden een kascontrolecommissie benoemd.
b: Deze commissie bestaat uit 2 leden en 1 reserve lid.
c: De leden van deze commissie hebben ten hoogste 3 jaar zitting.
d: Ze zijn bij aftreden niet terstond herkiesbaar.
e: Zij controleren minstens eenmaal per jaar de boeken.
f: De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

Artikel 21:

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 22:

a: Het bestuur doet tijdens een ledenvergadering voorstellen tot wijziging of aanvulling van dit reglement.
b: Over deze voorstellen wordt tijdens de ledenvergadering gestemd.
c: Deze voorstellen zijn aangenomen, indien de vergadering met tenminste 2/3e meerderheid daartoe besluit.
d: Niet uitgebrachte stemmen worden geacht te zijn uitgebracht.

Artikel 23:

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk

Het huishoudelijk reglement van de vereniging is goedgekeurd door de algemene
ledenvergadering gehouden op 13 december 2002